Arbeidsmarkt van kwetsbare groepen

Economische waardering van invoering, aanscherping en handhaving van wettelijke snelheidslimieten in het verkeer

Wijnen, Wim; Verster, Nol; Wesemann, Paul

Snelheidslimieten zijn bedoeld om negatieve externe effecten van hoge rijsnelheden, vooral risico s van verkeersonveiligheid, te beperken. Om de voor- en nadelen, verbonden aan invoering, aanscherping en handhaving van wettelijke snelheidslimieten, goed in beeld te brengen worden voor zulke interventies (maatschappelijke) kosten-batenanalyses uitgevoerd. In dit artikel wordt uitgelegd waarom de standaard KBA-aanpak, toegepast op dit type maatregelen, gemakkelijk leidt tot systematische onderschatting van te verwachten baten. De stelling wordt toegelicht met een casus. Voorgesteld wordt illegaal verkregen voordelen niet langer als maatschappelijke baten aan te merken.